Patnem Beach Huts


Bar & Restaurant, Patnem

Click images to enlarge

Om Shanti Bar & Restaurant, Patnem, Goa Om Shanti Bar & Restaurant Front, Patnem, Goa Tantra Cafe, Patnem, Goa Tantra Cafe Bar & Restaurant, Patnem Beach, Goa